SHARPE

HEMBRA

CALA

ADOPTADO

LUKI

MACHO

YOYO

MACHO

DARDO

MACHO

BARBAS

ADOPTADO

LUCIO

MACHO

CHISPI

HEMBRA