SHARPE

HEMBRA

CALA

HEMBRA

LUKI

MACHO

CACAO

ADOPTADO

YOYO

MACHO

DARDO

MACHO

BARBAS

ADOPTADO

LUCIO

MACHO